sci-fi

สวนดอกไม้สีแดง

4.5
33 บท มิถุนายน 18, 2021
32 บท 31 พฤษภาคม, 2021

ยานอวกาศของเจ้าหญิง

4.3
74 บท มิถุนายน 14, 2021
73 บท มิถุนายน 5, 2021

การโกง Men Must Die

4.1
222 บท มิถุนายน 14, 2021
221 บท มิถุนายน 7, 2021

ยินดีที่ได้รู้จัก

3
40 บท 6 เมษายน, 2021
39 บท 6 เมษายน, 2021

ต่อเนื่อง แกล้งทำเป็นหุ่นยนต์

4
3 บท มกราคม 31, 2021
2 บท มกราคม 31, 2021

ต่อเนื่อง จุดเริ่มต้นของจุดจบ

3.3
10 บท ธันวาคม 20, 2020
9 บท ธันวาคม 20, 2020

ต่อเนื่อง กึ่งมนุษย์

2
3 บท พฤศจิกายน 13, 2020
2 บท พฤศจิกายน 13, 2020

เดินทางไปที่ 3000

3.5
463 บท มิถุนายน 27, 2020
462 บท มิถุนายน 27, 2020

คนโกงต้องตายและนายกรัฐมนตรี

4.3
10 บท มิถุนายน 27, 2020
9 บท มิถุนายน 27, 2020

AI บัตเลอร์ของฉัน

3.5
22 บท ธันวาคม 5, 2019
21 บท ธันวาคม 5, 2019

มลพิษทางน้ำประปา

1
21 บท ธันวาคม 5, 2019
20 บท ธันวาคม 5, 2019